ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου

"ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ανθρωπιστικών Σπουδών Γ΄ Λυκείου"

Η όγδοη αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση 382 σελίδων περιλαμβάνει εκτενή εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζεται η μεθοδολογία ανάλυσης πηγών και στατιστικών πινάκων. Ακολουθεί σχεδιαγραμματική ανάπτυξη της διδακτέας ύλης, πρώτα με πλαγιότιτλους ανά παράγραφο και έπειτα με επισήμανση των δομικών σημείων κάθε ενότητας. Εντοπίζονται, επίσης, οι νοηματικές ενότητες ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες παραγράφους και προσδιορίζονται για την πιο εύληπτη απομνημόνευσή τους λόγοι – αίτια, αποτελέσματα και εξελίξεις με αρίθμηση ή bullets. Μετά από κάθε κεφάλαιο είναι συγκεντρωμένοι οι ιστορικοί όροι – έννοιες και ορισμοί για την παγιωμένη μέχρι τούδε Α1 ερώτηση των θεμάτων. Ακολουθούν χρονολογικοί πίνακες για την εποπτεία των γεγονότων και ανάλυση όλων των πηγών,  των πινάκων και των εικόνων – γελοιογραφιών του σχολικού βιβλίου. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει υποδειγματική ανάπτυξη 50 επιλεγμένων πηγών από το σύνολο της διδακτέας ύλης και ενδεικτικό σχολιασμό πρόσθετων γελοιογραφιών. Η εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου ενισχύεται με πληθώρα ερωτήσεις κλειστού τύπου, με 300 ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις – απαντήσεις και 120 πρωτότυπες συνδυαστικές ερωτήσεις με απαντήσεις. Το συγκεκριμένο βοήθημα καλύπτει απόλυτα την πρώτη ομάδα των θεμάτων για τα πρώτα 50 μόρια και  συμπληρώνεται με το Θεματολόγιο Πηγών.

Συγγραφείς:
Κ. Παπαζέτης
Σ. Τσαμπάκαλος


ISBN: 978-960-7016-21-8 Έκδοση: 2017 (8η) Αριθμός Σελίδων: 382 Τύπος Βιβλίου: Έντυπη μορφή

Πίσω στις εκδόσεις ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ