Προγράμματα σπουδών

Ευέλικτα προγράμματα, μελετημένα με κάθε λεπτομέρεια, εξυπηρετούν απόλυτα τις ανάγκες και τους στόχους των μαθητών μας

Τα προγράμματα σπουδών των φροντιστηρίων ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ έχουν εκπονηθεί από τα έμπειρα στελέχη του εκπαιδευτικού μας οργανισμού, με στόχο την άριστη απόδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η οργάνωσή τους γίνεται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων της κάθε τάξης, τις ανάγκες κάλυψης της διδακτέας ύλης αλλά και τις εκάστοτε αλλαγές του εξεταστικού συστήματος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου είναι κύρια παράμετρος τους, γι΄ αυτό και όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται με ευκολία στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών μας.

Επίσης, εκτός του εβδομαδιαίου προγράμματος παρέχονται επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών του κάθε μαθητή.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα να παρακολουθήσει το πρόσθετο τμήμα εμβάθυνσης. Οι ώρες αυτές διδασκαλίας στοχεύουν στην επανάληψη, εμπέδωση και εξάσκηση σε πιο σύνθετα και απαιτητικά θέματα.