Εξατομικευμένη Υποστήριξη & Καθοδήγηση

Καθοδήγηση για αποδοτική οργάνωση μελέτης

Ο τρόπος που μελετά ένας μαθητής είναι απόλυτα συνυφασμένος με την απόδοσή του. Στα φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ εξειδικευμένοι παιδαγωγοί ενημερώνουν τους μαθητές μας για τις ορθές τεχνικές μνήμης και οργάνωσης μελέτης, που μπορούν να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Συγκεκριμένα, αναλύουν θέματα σχετικά με τη συγκέντρωση προσοχής και τη διαχείριση χρόνου, καθοδηγούν και προγραμματίζουν τη μελέτη ανά ενότητα της εξεταστέας ύλης, προτείνουν τεχνικές αποδοτικής επανάληψης, και συμβουλεύουν τους μαθητές για τη σωστή χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τις εξετάσεις.

1η φώτο ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Min
Thumbnail Img 9877 Min

Προσωπική ανάλυση του ατομικού τεστ κλίσεων, δεξιοτήτων & ενδιαφερόντων κάθε μαθητή

Τα Φροντιστήρια ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού στην επιλογή σπουδών παρέχουν, σε συνεργασία με αξιόπιστη εταιρεία συμβούλων σταδιοδρομίας, το Career Gate Test Κ.17., ένα φιλικό και έγκυρο εργαλείο για την ανίχνευση των κλίσεων, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων του μαθητή. Το CGT K.17 είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ που καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο. Επίσης, επισημαίνει ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το τεστ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του εκπαιδευτικού μας οργανισμού. Τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται από πιστοποιημένο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού σε προσωπική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο μαθητή και τους γονείς του.

Ενημέρωση και υποστήριξη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού του εκπαιδευτικού μας οργανισμού ασχολούνται προσωπικά με τον κάθε μαθητή κατευθύνοντας τον στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού του Δελτίου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται, παρουσία των γονέων και του υποψηφίου, αμέσως μετά την λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Αρχικά δίνονται οδηγίες αναφορικά με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της «Σειρά Προτίμησης». Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σύνολο των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών ανά Επιστημονικό Πεδίο, αναλύονται τα προγράμματα σπουδών, οι δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές, οι επαγγελματικές προοπτικές και οι δείκτες απορρόφησης των αντίστοιχων επαγγελμάτων. Ειδική αναφορά γίνεται στη νομοθεσία μετεγγραφών προκειμένου η αρίθμηση των προτιμήσεων των μαθητών να αποτυπώνει όχι μόνο το γνωστικό αντικείμενο που ο ίδιος επιθυμεί να σπουδάσει αλλά και την πόλη φοίτησης καθώς και τις πιθανότητες μετεγγραφής σε ισότιμη σχολή της αρεσκείας του.

Img 5428 (large)